Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely
 
společnosti Robiani s.r.o., se sídlem Feřtekova 739/16, 181 00 Praha 8, IČ: 06161537, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C277280/MSPH 

Pro naši společnost je velice důležitá důvěra našich zákazníků. Chtěli bychom Vás proto seznámit se zásadami, které naše společnost ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji, jakož i dalšími informacemi o našem vzájemném vztahu. Naším cílem je informovat Vás, jako našeho rovnocenného partnera, otevřeně a co nejvíce srozumitelně o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete využívat i o opatřeních, která každodenně přijímáme proto, aby byly Vaše údaje u nás v absolutním bezpečí. Doufáme, že tato stručná informace zodpoví všechny Vaše případné dotazy a bude pro Vás současně důkazem toho, že si společnost Robiani s.r.o. váží Vašeho zájmu o její doplňkové marketingové služby.

1. Proč byste měl/a poskytnout naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (dále též jen „souhlas“)?

Tento souhlas je nevyhnutelný pro to, abyste mohl/a nerušeně a neomezeně využívat všechny naše doplňkové marketingové služby a výhody. Můžete využít možnost účastnit se marketingových akcí a námi pořádaných soutěží, ušetříte svůj čas díky rychlejšímu a efektivnějšímu obsloužení a komunikaci, s dostatečným časovým předstihem budete dostávat informace o připravovaných akcích, soutěžích a nabídce naších výrobků a služeb, a to dle Vašich preferencí a potřeb a Vámi zvoleným způsobem komunikace

Možná se ptáte, proč byste nám měl/a pro tento účel poskytovat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Odpověď je jednoduchá, od 25. 5. 2018 nabude účinnosti nová evropská právní úprava ochrany osobních údajů.

Z tohoto důvodu jsme nuceni požádat Vás o nový souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů.

2. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a (zejména jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail), informace o Vámi nakoupených výrobcích a službách, o Vaších nárocích na slevy a jiné výhody, o naší předchozí vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu a informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. sociální sítě) anebo internetového prohlížeče, který používáte při využívání naších elektronických služeb (např. soubory cookies, IP adresa a další údaje získávané při Vaši návštěvě našich webových stránek).

3. Za jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem:

 

     - přiznávání příslušných výhod

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli přiznat různé speciální slevy na vybrané zboží  jakož i k tomu, abychom Vás mohli zařadit do různých marketingových akcí a námi pořádaných soutěží. Musíme si ověřit, zda splňujete požadavky, které jsou předepsány pro přiznání konkrétních výhod.

 

      - zasílání informací o aktuálních akcích a soutěžích a nabídek naších výrobků a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli zasílat informace o aktuálních akcích a připravovaných soutěžích a nabídky naších výrobků a služeb. Abychom Vám zasílali jen nabídky výrobků a služeb, které Vás zaujmou a odpovídají Vaším preferencím a potřebám, a nezahlcovali Vás zbytečně nabídkami, které Vás nezajímají, a jen by Vás obtěžovali, provádíme různé marketingové analyzování Vašich předchozích nákupů, sociodemografických dat, spotřebitelských zájmů a údajů, které shromažďuje Vás internetový prohlížeč při využívání našich elektronických služeb (zejména tzv. soubory cookies při návštěvě našich webových stránek). Tím, že známe některé Vaše osobní údaje, spotřebitelské zájmy a sociodemografické údaje, můžeme přizpůsobovat nabídku našich výrobků a služeb Vašim potřebám i rozšiřovat řady našich zákazníků o osoby se stejnými zájmy a preferencemi. Co je nejdůležitější, u nás si Vy sám/sama můžete zvolit způsoby, jakým Vám budeme zasílat marketingové informace a nabídky výrobků a služeb, přičemž vybrat si můžete e-mail nebo sdělení přes sociální sítě. V rámci našich reklamních kampaní pracujeme se sociální sítí facebook. Informace, které o sobě na této sociální síti zveřejníte, u nás neshromažďujeme. Využíváme je pouze k lepšímu zacílení našich reklamních kampaní, a to pomocí různých služeb, zejména filtrů, které poskytuje facebook. Funguje to velice jednoduše. Nejdříve zjistíme, zda jste zaregistrovaní na této sociální síti a pokud ano, přidáme Vás na náš zákaznický seznam. Následně se Vám již jen zobrazují různé naše reklamy, a to dle Vašich zájmů a potřeb.

·   - zvyšování kvality a komplexnosti naší komunikace s Vámi

Vaše osobní údaje uchováváme i proto, abychom urychlili Vaše nákupy a Vy jste nemusel/a ztrácet čas vyplňováním různých údajů

 

4.  Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání doplňkových marketingových služeb naší společnosti a následujících 5 let po ukončení/zániku výše uvedených skutečností, anebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních zaměstnanců. Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O Vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Je pro nás důležité, abyste věděli, že společnost Robiani s.r.o. s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje. Nemůže se Vám tedy například nikdy stát, že Vám bude telefonovat někdo, kdo bez Vašeho vědomí získal Vaše kontaktní údaje od společnosti Robiani s.r.o.

6. Jak můžete svůj souhlas se zpracováním odvolat?

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Bez poskytnutí tohoto souhlasu ovšem nebudete moct využívat naše doplňkové marketingové služby. Váš souhlas můžete odvolat pomocí e-mailové zprávy zaslané na adresu info@z-krasa.cz, telefonicky na čísle +420  608707006.

7. Jaké máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich zpracování, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů prováděného profilování. Dále máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů. V případech stanovených právními předpisy máte právo na to, aby naše společnost vymazala osobní údaje, které o Vás zpracovává (např. v případě odvolání Vašeho souhlasu). Nedojde ale k vymazání osobních údajů, které nutně potřebujeme kvůli plnění našich právních povinností anebo pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků. V případech stanovených právními předpisy máte právo na to, aby naše společnost dočasně omezila zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, jinému správci. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, vznést námitku proti takovému zpracování anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přenos a omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit s účinností od 25. 5. 2018.
 
Robian s.r.o.
 

 

Potřebujete pomoc?

Napište nám na info@z.krasa.cz  

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.